Ochrana osobných údajov

                                                                                      Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť pravdivé informácie predávajúcemu v objednávke: svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Vyžadujeme od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky.

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našej stránke sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. (okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou a Slovenskou poštou).

Prevádzkovateľ internetového obchodu detskysatnik.sk týmto vyhlasuje, že naša spoločnosť nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane a zaobchádza e zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ")

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti (Môj profil- Môj účet).

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Pri súhlase zákazníka môžu byť použité na účely spojené s propagáciu internetového obchodu detskysatnik.sk a zasielanie informácií o tejto stránke.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracované,

b) účel spracovania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu

d) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

e) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

f) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

g) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I.) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

II.) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

III.) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

IV.) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

V.) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.