Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ (Proficabs s.r.o.) internetového obchodu www.detskysatnik.sk týmto vyhlasuje, že naša spoločnosť nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. A zaobchádza e zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ")

Nakupovať môžete jednorazovo, alebo ak chcete byť s nami s spojení, máte možnosť registrovať sa ako verný zákazník. Máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa internetového obchodu.

Prevádzkovateľ: Detský šatník - oblečenie pre deti

Proficabs s.r.o.

Jašíkova 2478/3

022 01 Čadca 

IČO 51698706
DIČ 2120753360

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70027/L 

Tel: +421 902 049 222 

Zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť pravdivé informácie predávajúcemu v objednávke: svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Vyžadujeme od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na  spracovanie Vašej objednávky.

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našej stránke sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. (okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru  Slovenskou poštou- meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ).  

Rešpektujeme nariadenie zákona č.18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov A  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z osobných údajov fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Osobné údaje 

Osobné údaje sú všetky údaje o Vás osobne. Patrí medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, Vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt, Kraj (oblasť). Vyžadujeme od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky.

Meno, Priezvisko, Adresu (prípadne adresu dodania, ak sa líši od fakturačnej adresy), email, telefón, fax (nepovinné), Meno firmy (dobrovoľný údaj), Kraj (oblasť),  IČO, DIČ (dobrovoľný údaj),

Iné elektronické údaje: IP adresa zákazníka, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach zákazníkov, vyhľadávacie otázky  atď.;

číslo bankového účtu (v prípade, že platíte prevodom, alebo odstupujete od zmluvy)

Správca: CB Media s.r.o. správa a zabezpečenie internetových aplikácií voči útokom

určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, uskutočňuje spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou webových stránok je spoločnosť detskysatnik.sk

Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznámili, aký je stav Vašej objednávky, po prípade Vás upozorňovali na neuhradenie sumy v objednávke. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail alebo SMS s pripomenutím, že Vaša plánovaná objednávka nebola správe dokončená.

Doba uchovávania údajov 

Doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.

Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu trvania zmluvného vzťahu 2 roky od ukončenia našich zmluvných vzťahov, prípadne od ich získania a 10 rokov (archivácia údajov pre daňové účely a ďalšie inštitúcie).

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše výrobky. Zaväzujú sa k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely ako tie, pre ktoré sme im ich sprístupnili. Partnerom, ktorí pre nás zaisťujú prepravu výrobkov (Slovenská pošta).

Partnerom, ktorí pre nás zaisťujú technickú prevádzku web stránky.( poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk, účtovného a daňového poradenstva,  sociálne siete Používame Facebook, Instagram, Google analitic, AdWords remarketing, inzerciu Modrykonik.sk (zákazník nám môže nechať referencie týkajúce sa tovaru) 

Na základe registrácie, či nákupu bez registrácie, prípadne zaslaním údajov pri nákupe v eshope www.detskysatnik.sk, Vás chceme požiadať o potvrdenie súhlasu na zasielanie informácií, akcií a obchodných ponúk v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov ďalej spracovávať Vami vyplnené a zaslané údaje.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť, alebo vymazať (prosím napíšte info@detksysatnik.sk a my Vaše údaje vymažeme) poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti (Môj profil- Môj účet).

Za odvolanie súhlasu budeme považovať neprihlásenie sa do zákaznického účtu po dobu 2 rokov.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Pri súhlase zákazníka môžu byť použité na účely spojené s propagáciu internetového obchodu detskysatnik.sk a zasielanie informácií o tejto stránke.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracované,

b) účel spracovania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu

d) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

e) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

f) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

g) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I.) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

II.) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

III.) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

IV.) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

V.) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR. 

j) zachovávame povinnosť mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvame a s ktorými prídeme do styku (pri vybavovaní objednávky)

Priamy marketing a tvorba reklamy: nám umožňujú zobrazovať návštevníkov, ktorí už o naše webové stránky prejavili záujem, naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala len tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov, vyhľadávaní a správania na webových stránkach Vám môže byť aj v aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies a Remarketing (google).

Doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu.

Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti na druhu cookies.

Používame Facebook, Instagram, Google analitic, AdWords remarketing, inzerciu Modrykonik.sk (zákazník nám môže nechať referencie týkajúce sa tovaru) 

Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom  (odoslanie podacieho čísla a informácia o odoslaní objednaného tovaru, prípadne stav Vašej objednávky.)

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). Ich osobné nezhromažďujeme. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, uskutočníme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo nerýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

1.7.2020 V Čadci

Konateľ: Roman Kubačka