Reklamačné a záručné podmienky

Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, riadne informuje zákazníka o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo odpovednosti za vady (ďalej len reklamácia). Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa), ako aj ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


Vo všeobecnosti, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov (ak nie je špecifikované inak). Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (konečný spotrebiteľ). Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Zistenú závadu je zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, čo v najkratšom čase ako bola zistená. Ďalšie užívanie zapríčiní prehĺbenie a prípadne znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie.

Reklamačný formulár >>


Ako postupovať pri reklamácií?

  1. Kupujúci e-mailom oznámi predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Spolu s číslom objednávky. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
  2. Náklady za doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci a za doručenie vybavenej reklamácie predávajúci.
  3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nadmerným používaním výrobku, alebo používaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo ak bol prevedený zásah do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
  4. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
  5. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru
  6. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti).
  7. V prípade 3 reklamácií toho istého tovaru a tou istou chybou, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorej bol tovar reklamovaný.
  8. V prípade nedodržania reklamačných podmienok zo strany predávajúceho, má kupujúci nárok na uhradenie plnej sumy za tovar bez nároku za dopravné, ak využil zásielkovú službu alebo výmenu za iný tovar po dohode s predávajúcim.